Zmień ustawienia
Zmień ustawienia

ZAPYTANIE OFERTOWE /ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NR 4/2016
Z DNIA 16 CZERWCA 2016

AMM Systems Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA TWORZENIE OPROGRAMOWANIA NA PLATFORMĘ IOS

W RAMACH PROJEKTU „OPRACOWANIE I WDROŻENIE WEBOWYCH ORAZ MOBILNYCH
SYSTEMÓW KOMUNIKACJI Z MIESZKAŃCAMI, PASAŻERAMI I PACJENTAMI CELEM
ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI B+R FIRMY AMM SYSTEMS SP. Z O.O.”


ZGODNIE Z WARUNKAMI OKREŚLONYMI W NINIEJSZYM ZAPYTANIU OFERTOWYM

Uwaga – zmiana terminu składania ofert – szczegóły poniżej

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

AMM Systems Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Ul. Kruczkowskiego 19
51-143 Wrocław

NIP 8951932664, REGON 020843579
e-mail:
www.sisms.pl
Osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:
Pani Beata Krzos Tel. (+48) 71 750 47 00.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto zostanie udzielone zgodnie zasadą konkurencyjności i z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020 (autor wytycznych - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) oraz zgodnie z zał. Nr 10 do Regulaminu konkursu nr naboru RPDS.01.02.01 - IP.01 - 02 - 013/15.

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie wysłane jest do potencjalnych Oferentów w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Niniejsze zapytanie jest również dostępne w biurze Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Kasprowicza 46 i na stronie internetowej www.sisms.pl. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia.
 1. Okres świadczenia usług zarządzania i realizacji projektu: od dnia podpisania umowy, nie później niż dood dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 20 grudnia 2017 r. z zastrzeżeniem iż:

  Etap 1 należy wykonać do: 2016-11-30
  Etap 2 należy wykonać: od 2016-12-01 do 2017-03-31
  Etap 3 należy wykonać: od 2017-04-01 do 2017-12-20
 2. Miejsce realizacji zamówienia: miasto Wrocław.
 3. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie 3 aplikacji na platformę mobilną działającą na systemie iOS, pracujących na urządzeniach mobilnych. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca:
  1. stworzy 3 aplikacje na system operacyjny iOS 8 i wszystkich wyższych wersji na dzień podpisania umowy,
  2. opracuje dokumentację techniczną aplikacji,
  3. uczestniczyć będzie w pracach rozwojowych działu B+R w biurze Zamawiającego biorąc udział w projektowaniu produktów, przypadków użycia,
  4. przeprowadzi testy aplikacji, testy funkcjonalne i wydajnościowe,
  5. przeprowadzi wdrożenie pilotażowe,
  6. przekaże aplikację Zamawiającemu,
  7. przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do opracowanego oprogramowania, kodu aplikacji, dokumentacji oraz innych utworów wytworzonych w ramach umowy wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych,
  8. przeniesie na Zamawiającego własność nośników, na których przekazane zostaną Zamawiającemu wszystkie utwory wytworzone w ramach umowy,
  9. świadczyć będzie usługę gwarancji przez okres minimum 12 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego poszczególnych aplikacji,
  10. przeprowadzi optymalizację i korekty oprogramowania.


  Etap 1. Aplikacja mobilna Komunikator SISMS 2.0 – upgrade systemu informatycznego SISMS, który umożliwi obecnym klientom i użytkownikom na korzystanie z nowych funkcjonalności aplikacji mobilnej rozwijanych przez Dział B+R w ramach Projektu.
  System SISMS do masowej komunikacji z mieszkańcami wykorzystywany przez administrację samorządową i służby mundurowe do błyskawicznego przekazywania informacji użytkownikom na telefony komórkowe. Główną funkcjonalnością aplikacji Komunikator SISMS 2.0 będzie komunikacja podmiotów „zaufania publicznego” (nadawców komunikatów) z Użytkownikami (odbiorców komunikatów). Nadawcy będą wysyłać komunikaty w ramach wyznaczonego obszaru do zasubskrybowanych odbiorców.

  Użytkownik aplikacji mobilnej będzie miał możliwość dodania lokalizacji z dokładnością do miejscowości, ulicy i numeru budynku (adresu), dla którego chciałby otrzymywać komunikaty. Pozwoli to na wysyłanie z systemu komunikatów określając precyzyjnie obszar wysyłki, a Użytkownik otrzyma informacje ściśle powiązane z wskazanym adresem.

  Użytkownik będzie miał możliwość dodania więcej niż jednej lokalizacji wraz z określonym adresem. Na widoku lokalizacji wyświetleni zostaną wszyscy nadawcy dla danej lokalizacji. Do każdego Nadawcy w zależności czy będzie on zasubskrybowany przez Użytkownika, będzie można się zapisać, bądź przeglądać jego posty. Widok postu może zawierać: status wiadomości (informacja, ostrzeżenie, alarm), grafiki, tekst, lokalizację, załączniki (pliki PDF) oraz funkcjonalność udostępniania informacji oraz komunikację dwustronną.

  Aplikacja poinformuje Użytkownika jeśli dla jego lokalizacji pojawi się nowy Nadawca. Informacja o nowym Nadawcy pozwoli na jego subskrypcję.

  Aplikacja pozwoli na komunikację dwustronną Użytkownikom w ramach wybranych Nadawców. Funkcjonalność pozwoli na wymianę informacji pomiędzy Nadawcą i wybranym Użytkownikiem. Komunikacja będzie miała charakter bezpośredni czyli żaden inny Użytkownik aplikacji nie będzie miał podglądu korespondencji innych Użytkowników. Informacja czy dany Nadawca ma możliwość korzystania z komunikacji dwustronnej pochodzić będzie z serwera.

  Aplikacja pozwoli na odbieranie i odsyłanie ankiet. Pojedyncza ankieta może być tylko raz odesłana na serwer.

  Aplikacja uwzględni proces migracji obecnych użytkowników aplikacji Komunikator SISMS do nowego oprogramowania Komunikator SISMS 2.0. Z tego powodu aplikacje mobilna w sposób automatyczny będzie wykrywać rodzaj użytkownika i wyświetlać odpowiedni proces rejestracji w nowej aplikacji.

  Etap 2. Aplikacja mobilna Komunikator ISMS 2.0 – upgrade systemu informatycznego ISMS, który umożliwi obecnym klientom i użytkownikom na korzystanie z nowych funkcjonalności aplikacji mobilnej rozwijanych przez Dział B+R w ramach Projektu.

  Głównym celem realizacji oprogramowania jest stworzenie rozwiązania pozwalającego na skuteczną komunikację przewoźników z podróżnymi (Użytkownikami). Aplikacja mobilna ma umożliwiać wyszukanie połączeń przez podróżnego, co do których chce otrzymywać powiadomienia na temat zmian w rozkładzie jazdy, objazdów, opóźnień czy promocji.

  Aplikacja mobilna ma umożliwiać wyszukanie relacji w ramach której podróżny otrzymuje powiadomienia. Aplikacja pozwoli na wybór grupy ze względu na stacje kolejowe.

  W aplikacji mobilnej ISMS 2.0 podróżny będzie mógł określić odcinek każdej relacji, wybrać zakres godzinowy, kierunek oraz dni tygodnia. Oznacza to, że podróżny przemieszczając się na odcinku Brzeg - Wrocław w celu dojazdu do pracy, może dokonać takich ustawień godzin podróży w aplikacji mobilnej ( np. od 7:00 do 8:00 w kierunku Wrocławia i w godzinach 16:00 do 17:00 w kierunku Brzegu w dni robocze), aby otrzymywać powiadomienia w zakresie ewentualnych opóźnień, zastępczej komunikacji, objazdach, wypadkach dotyczące tylko wcześniej ustawionego w aplikacji czasu podróży.

  W ISMS 2.0 mechanizm wyszukiwania połączeń będzie oparty na bezpośrednim połączeniu systemów z podmiotami świadczącymi usługi komunikacji publicznej.

  Aplikacja uwzględni również proces migracji obecnych użytkowników do nowego systemu. Z tego powodu aplikacja mobilna w sposób automatyczny będzie wykrywać rodzaj użytkownika i wyświetlać odpowiedni proces rejestracji w aplikacji.

  Etap 3. Aplikacja mobilna Telerehabilitacja
  Oprogramowanie do tworzenia zindywidualizowanych ćwiczeń dla pacjentów w celu wspierania ich programu rehabilitacji związanej z chorobami układu ruchu, pooperacyjnej oraz pourazowej.

  Aplikacja mobilna będzie stanowić kluczowy element samodzielnej rehabilitacji pacjenta. Główną funkcjonalnością aplikacji mobilnej będzie prezentacja ćwiczeń. Wszystkie ćwiczenia będą prezentowane w aplikacji mobilnej w formie wideo wraz ze wskazówkami audio dotyczącymi poprawnego ich wykonania. Uwierzytelnienie dostępu do pełnej wersji systemu następuje po wpisaniu loginu i hasła. Użytkownik będzie miał możliwość pobrać zestaw ćwiczeń w celu odtwarzania go trybie off-line.

  Funkcjonalności:
  • Możliwość dodawania indywidualnych notatek każdemu pacjentowi do wybranych ćwiczeń;
  • Możliwość skonsultowania się użytkownika z administratorem poprzez aplikację;
  • Pasek postępu pozwoli na ocenę w procentach ile pozostało jeszcze do zakończenia bieżącej sesji ćwiczeń;
  • Cykliczne powiadomienia pozwolą na ustalenie czasu przewidzianego na ćwiczenia na każdy dzień tygodnia;
  • Komunikaty odbierane bezpośrednio od administratora;
  • Przypomnienia o kontrolnej wizycie;
  • Dziennik ćwiczeń z wskazaniem dni wykonania planu ćwiczeń;
  Wykorzystując platformę będzie można tworzyć, edytować, dostosowywać i wysyłać zestawy ćwiczeń dla pacjentów wraz z określeniem odpowiedniej liczby powtórzeń, tempa i zakresu.
 4. Szczegółowe informacje na temat funkcjonalności 3 powyższych aplikacji mobilnych stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i zostaną przesłane jedynie do podmiotów, które zobowiążą się do zachowania poufności, podpisując stosowną umowę.

Zainteresowane podmioty prosimy o wysłanie najpóźniej w terminie do 3 dni przed terminem składania ofert na adres prośby o przesłanie wzoru zobowiązania do zachowania poufności i wówczas otrzymają one zwrotnego maila z wzorem umowy o zachowanie poufności.

Umowa o zachowaniu poufności zawiera m.in.:
 1. zobowiązanie zachowania poufności,
 2. ograniczenia obowiązku zachowania poufności,
 3. zakaz wykorzystywania informacji poufnych,
 4. informację, iż w przypadku naruszenia obowiązku zachowania poufności opisanego w umowie Oferent zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) za każde takie naruszenie,
 5. informację, iż zobowiązania wynikające z umowy wiążą Zamawiającego i Oferenta przez okres 3 lat od daty jej podpisania,
 6. informację na temat sposobów dostarczania zawiadomień, wezwań i innych informacji, które będą wymagane lub dozwolone po podpisaniu umowy,
 7. informację, iż wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksów pod rygorem nieważności,
 8. informację na temat prawa właściwego oraz rozstrzygania sporów w trakcie trwania umowy.

Po przesłaniu w ciągu 24 godzin pocztą kurierską podpisanej umowy o zachowaniu poufności potencjalny oferent otrzyma dostęp do pełnego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego tajemnicę przedsiębiorstwa.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (ZAPYTANIU) OFERTOWYM

 1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne, dysponujące personelem o niżej określonych kwalifikacjach:
  1. min. 2 lata doświadczenia w tworzeniu aplikacji mobilnych lub/i projektów komercyjnych na platformę iOS w oparciu o znajomość Objective-C, SWIFT z wykorzystaniem umiejętności korzystania ze Storyboards, programowania kompletnych widoków z poziomu kodu, oraz znajomości metodyki Agile z wykorzystaniem Scrum, a także Reactive Cocoa, RxSwift i REST. Zamawiający wyznacza spełnienie niniejszego warunku poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2), a także poprzez wskazanie na posiadanie przez Wykonawcę wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia (zał. Nr 3). Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek jeżeli Wykonawca wykaże i udowodni, iż w okresie ostatnich 2 lat licząc od terminu składania ofert stworzył aplikacje mobilne lub/i projekty komercyjne na platformę iOS w oparciu o znajomość Objective-C, SWIFT z wykorzystaniem umiejętności korzystania ze Storyboards, programowania kompletnych widoków z poziomu kodu, oraz znajomości metodyki Agile z wykorzystaniem Scrum, a także Reactive Cocoa, RxSwift i REST.
  2. wystarczająca wiedza merytoryczna i umiejętności praktyczne z zakresu objętego przedmiotem zamówienia. Zamawiający wymaga wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę poprzez przedstawienie kserokopii dyplomu studiów wyższych inżynierskich na kierunku informatycznym Wykonawcy lub osób zdolnych do wykonania zamówienia działających w jego imieniu.
 2. Oferenci dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
 3. Oferenci znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
 4. Oferenci nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 1. Kryterium nr 1 - doświadczenie Wykonawcy – max. 20 punktów

  Spełnienie warunków dotyczących posiadanego przez Wykonawcę doświadczenia oceniane jest w zależności od liczby punktów przyznawanych na podstawie podanej przez oferenta/Wykonawcę liczby projektów komercyjnych lub/i aplikacji mobilnych.

  Zamawiający oceni oferty wg. następującego wzoru:

  G = (ilość punktów za doświadczenie Wykonawcy badanej oferty / Maksymalna ilość punktów do uzyskania za doświadczenie Wykonawcy) x 20 pkt

  Zasada przyznawania punktów za doświadczenie Wykonawcy świadczonych przez niego usług bezpośrednio dla Klientów:

  Ilość pkt
  doświadczenie Wykonawcy - 1-2 projekty komercyjne lub/i aplikacje mobilne 5
  doświadczenie Wykonawcy - 3-4 projekty komercyjne lub/i aplikacje mobilne 10
  doświadczenie Wykonawcy - powyżej 5 projektów komercyjnych lub/i aplikacji mobilnych 20
 2. Kryterium nr 2 – cena - max. 80 punktów

  Wykonawca podaje łączną cenę netto w złotych za realizację przedmiotu zamówienia, która zawiera w sobie:

  1. wykonanie 3 aplikacji mobilnych w terminach określonych w opisie przedmiotu zamówienia,
  2. koszty świadczenia usługi w sposób zdalny oraz w biurze Zamawiającego w terminach określonych przez Zamawiającego,
  3. świadczenie usług serwisu gwarancyjnego przez okres minimum 12 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego poszczególnych aplikacji,
  4. przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do opracowanego oprogramowania, dokumentacji technicznej oraz innych utworów wytworzonych w ramach umowy wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych.


  Wyszczególniona poniżej cena powinna uwzględniać szacowaną przez Zamawiającego liczbę godzin usługi w ramach tworzonego oprogramowania w następujący sposób:

  Etap 1 – szacowana przez Zamawiającego liczba 530 godzin,

  Etap 2 – szacowana przez Zamawiającego liczba 420 godzin,

  Etap 3 – szacowana przez Zamawiającego liczba 900 godzin,

  Cena netto oferty powinna zostać wyrażona w PLN. Najwięcej punktów zostanie przyznane ofercie tego Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Zamawiający oceni oferty wg. następującego wzoru:

(Najniższa oferowana cena netto / Cena badanej oferty netto) x 80 = punktacja ceny oferty

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów (suma kryterium nr 1 i kryterium nr 2).

Oferent powinien sporządzić jedną ofertę cenową zgodnie ze wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wymienić swoją ofertę. Zamawiający może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 24 CZERWCA 2016 R. DO GODZ.10:00
w biurze Zamawiającego we Wrocławiu 51 - 137
przy ul. Kasprowicza 46
Oferty wysyłane pocztą bez względu na operatora powinny zostać dostarczone do biura Zamawiającego najpóźniej do dnia i godziny wskazanej powyżej.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Oferta powinna zawierać:
  1. Formularz ofertowy wzór - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – wypełniony przez Wykonawcę,
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wzór - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wypełniony przez Wykonawcę,
  3. Wykaz zrealizowanych zamówień/usług wzór - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wypełniony przez Wykonawcę,
  4. Kserokopię dyplomu studiów wyższych inżynierskich na kierunku informatycznym Wykonawcy lub osób zdolnych do wykonania zamówienia działających w jego imieniu.
  5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
 5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub osoby po stronie Wykonawcy upoważnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Formalne upoważnienie powinno być wówczas dołączone do oferty.
 6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. W przypadku składania dokumentów w językach obcych wymagane jest ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie powinno zostać podpisane przez osobę dokonującą tłumaczenia. Zamawiający nie wymaga dokonywania tłumaczeń przysięgłych.
 7. Oferta powinna być jednoznaczna, tzn. sporządzona bez dopisków, opcji i wariantów oraz spięta w sposób trwały.
 8. 8. Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta powinna być opieczętowana pieczęcią firmową, zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę i adres Zamawiającego, tj.:

  AMM Systems Sp. z o.o.
  ul. Kasprowicza 46, 51-137 Wrocław

  Ponadto koperta powinna być opatrzona napisem:
  OFERTA NA TWORZENIE OPROGRAMOWANIA NA PLATFORMĘ IOS (zapytanie nr 4/2016)

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA

W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie nie może być udzielone przez Zamawiającego podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem proced
 1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
 3. Pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 4. Pozostaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niepozostawianiu z Zamawiającym w żadnym ze stosunków opisanych powyżej – zgodnie z zał. nr 2

ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia danej oferty jeśli:
 1. cena zaoferowana w ofercie jest rażąco niska, tj. taka, która z dużym prawdopodobieństwem jest niższa niż koszt realizacji zamówienia. Za cenę rażąco niską może być w szczególności uznana cena odbiegająca o 30 % od średniej ceny wszystkich złożonych ofert lub szacunkowej ceny obliczonej przez Zamawiającego
 2. Wykonawca nie daje rękojmi prawidłowego wykonania zamówienia,
 3. oferta jest niezgodna z wymogami niniejszego zapytania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienie niniejszego postępowania ofertowego bez podania przyczyny unieważnienia postępowania.
W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

WARUNKI ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Przewiduje się zmiany warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w zakresie liczby godzin usługi określonej przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym i w umowie (cena za 1 godzinę zgodnie ze złożoną ofertą) oraz zmiany terminu realizacji poszczególnych aplikacji jednak nie później niż do 20 grudnia 2017 roku.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 1. Zamawiający zawiadamia wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty za pomocą poczty elektronicznej i na stronie www.sisms.pl
 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający podpisuje umowę z wybranym Oferentem.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela koordynator projektu:
Beata Krzos
tel. (+48) 71 750 47 00
e-mail:
Wrocław, 16 czerwca 2016 r.
Beata Krzos
Koordynator Projektu

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 4/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. szczegóły

© 2015 SISMS.pl - AMM Systems Sp. z o.o. (dawniej SISMS Sp. z o.o.).
Wszelkie prawa zastrzeżone