REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Użytkowników Systemu SISMS

§1.
Postanowienia Wstępne

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady świadczenia usług polegających na przekazywaniu przez Usługodawcę drogą elektroniczną komunikatów pochodzących od osób trzecich i przeznaczonych dla Użytkowników korzystających z usług opisanych w Regulaminie (dalej: „Usługa/Usługi”).
 2. Usługi przeznaczone są dla osób fizycznych, mających co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w tym dla osób pomiędzy 13-tym a 18-tym rokiem życia nie ubezwłasnowolnionych całkowicie), które przez dokonanie rejestracji i zamówienie Usług na zasadach określonych w Regulaminie zawarły z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (dalej: „Użytkownik/Użytkownicy”).
 3. Usługodawcą, świadczącym usługi drogą elektroniczną, jest AMM Systems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem: ul. Leona Kruczkowskiego 19, 51-143 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000314727, posiadająca NIP: 8951932664, REGON: 020843579, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 złotych w całości wpłaconym, adres poczty elektronicznej: biuro@sisms.pl (dalej: „Usługodawca”).
 4. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1030).

§2.
Definicje

 1. Z zastrzeżeniem terminów zdefiniowanych w treści Regulaminu, używanym terminom nadaje się następujące znaczenie:
  1. Aplikacja – oprogramowanie komputerowe (aplikacja mobilna), udostępniane Użytkownikowi przez Usługodawcę, przeznaczone do instalacji na posiadanym przez Użytkownika Urządzeniu Przenośnym i pozwalające w szczególności na odbieranie przez Użytkownika Komunikatów w formie Wiadomości SMS Cloud oraz na wysyłanie Wiadomości SMS Cloud do Nadawcy komunikatów oraz w przypadku Aplikacji „Infolock” także na upublicznienie swojej Wiadomości SMS Cloud innym Użytkowników subskrybującym dany Niepubliczny Serwis; Aplikacja o nazwie „BLISKO” przeznaczona jest dla Publicznych serwisów, a Aplikacja o nazwie „Infolock” dla Niepublicznych serwisów.
  2. Nadawcy komunikatów – podmioty trzecie, w tym jednostki samorządu terytorialnego, służby publiczne i organizacje, a także inne podmioty, takie jak uczelnie, stowarzyszenia, przedsiębiorcy bez względu na formę organizacyjną przesyłające Komunikaty do Użytkowników i odbierające odpowiednio Wiadomości SMS, Wiadomości e-maili Wiadomości SMS Cloud w ramach Usługi na podstawie odrębnej umowy zawartej z Usługodawcą;
  3. Serwis– wyodrębniona tematycznie grupa, subskrybowana przez Użytkownika; ilekroć w regulaminie mowa o Serwisie, obejmuje to zarówno Publiczny serwis jak i Niepubliczny serwis;
  4. Serwis informacyjny – wyodrębniona tematycznie grupa, w ramach której Nadawca komunikatów nie może przesyłać do Użytkownika Komunikatów o treści zawierającej Informacje handlowe;
  5. Serwis komercyjny – wyodrębniona tematycznie grupa, w ramach której Nadawca komunikatów może przesyłać do Użytkownika Komunikaty o treści zawierającej Informacje handlowe po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez Użytkownika; Użytkownik może zostać subskrybentem tych serwisów tylko za pośrednictwem Aplikacji „BLISKO”, Aplikacji „Infolock”, Serwisu WWW lub/i formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Nadawcę komunikatów w ramach Niepublicznych serwisów.
  6. Publiczny serwis – Serwis informacyjny lub komercyjny dostępny dla wszystkich Użytkowników;
  7. Niepubliczny serwis – Serwis informacyjny lub komercyjny, którego subskrypcja następuje za pośrednictwem Nadawców komunikatów, po udzieleniu przez Użytkownika zgody na taką subskrypcję na piśmie lub/i poprzez Aplikację „Infolock” po poprawnej weryfikacji Użytkownika lub/i za pośrednictwem Kodu SMS jeśli dotyczy to Serwisu informacyjnego;
  8. Informacja handlowa - informacja handlowa w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  9. Kanał komunikacji – wybrany przez Użytkownika sposób otrzymywania Komunikatów i wysyłania Wiadomości e-mail, Wiadomości SMS lub Wiadomości SMS Cloud;
  10. Kod SMS – ciąg znaków alfanumerycznych umożliwiający Użytkownikowi wydanie określonej dyspozycji odnoszącej się do Usługi przez ich przesłanie na Numer dostępowy SISMS za pomocą Wiadomości SMS;
  11. Komunikat – Wiadomość SMS, Wiadomość SMS Cloud lub Wiadomość e-mail, pochodząca od Nadawcy komunikatów i przesłana do Użytkownika w ramach Usługi;
  12. Numer dostępowy SISMS – numer telefonu w publicznej ruchomej sieci telekomunikacyjnej, należący do polskich zasobów numeracji, niebędący numerem o podwyższonej opłacie, przy wykorzystaniu którego możliwe jest wykonanie określonych operacji związanych z wybranymi Usługami przez przesyłanie Kodów SMS, w tym zamówienie Usługi lub rezygnacja z Usługi polegającej na przekazywaniu Komunikatów w postaci Wiadomości SMS;
  13. Numer dostępowy Nadawcy komunikatów – numer telefonu w publicznej ruchomej sieci telekomunikacyjnej, należący do polskich zasobów numeracji, niebędący numerem o podwyższonej opłacie, przy wykorzystaniu którego możliwe jest przesyłanie komunikatów od Użytkowników do określonego Nadawcy komunikatów;
  14. Serwis WWW – prowadzony przez Usługodawcę serwis internetowy, zlokalizowany pod adresem http://www.sisms.pl;
  15. Urządzenie przenośne – urządzenie (smartfon, tablet) znajdujące się w posiadaniu Użytkownika, na którym zainstalowana może zostać Aplikacja, spełniające wymagania określone w § 8;
  16. Usługi – świadczone przez Usługodawcę Usługi, opisane w § 3.1. Regulaminu;
  17. Wiadomość e-mail – wiadomość przesyłana za pomocą poczty elektronicznej oraz transmisji danych w sieci Internet;
  18. Wiadomość SMS – wiadomość tekstowa przesyłana do i z telefonu komórkowego za pomocą usługi Short Message Service;
  19. Wiadomość SMS Cloud – wiadomość przesyłana i otrzymywana na Aplikację przy użyciu transmisji danych w sieci Internet; Wiadomość SMS Cloud może obejmować informacje w postaci tekstowej, plików graficznych, dźwiękowych, multimedialnych lub innych treści.

§3.
Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Świadczone przez Usługodawcę Usługi obejmują:
  1. Usługi podstawowe, polegające na przekazywaniu za pomocą wybranego przez Użytkownika Kanału komunikacji Komunikatów zamieszczanych w ramach danego Serwisu przez Nadawców komunikatów, a także przesyłanie treści za pomocą Wiadomości SMS Cloud przez Użytkownika do określonego Nadawcy komunikatów w sposób określony przez danego Nadawcę Komunikatów, tj. w ramach Publicznych serwisów w Aplikacji „BLISKO” Użytkownik może przesyłać do Nadawcy komunikatów Wiadomości SMS Cloud o ile Nadawca komunikatów udostępnił taką możliwość, a w ramach Niepublicznych serwisów w Aplikacji „Infolock” Użytkownik może odpowiadać na Wiadomości SMS Cloud od Nadawcy Komunikatów, a także dodatkowo o ile Nadawca komunikatów udostępnia taką możliwość, Użytkownik może upublicznić swoją Wiadomość SMS Cloud innym Użytkownikom w danym Niepublicznym serwisie;
  2. Usługi dodatkowe, polegające na przesyłaniu określonych treści (między innymi w ramach anonimowych odpowiedzi na ankiety, zgłoszeń Użytkowników) przez Użytkownika do określonego Nadawcy komunikatów za pomocą Wiadomości SMS Cloud, Wiadomości e-mail lub Wiadomości SMS przesłanych na Numer dostępowy SISMS lub Numer dostępowy Nadawcy komunikatów, jeżeli Usługa taka zostanie uruchomiona w odniesieniu do danego Nadawcy komunikatów.
 2. Usługi, o których mowa powyżej,świadczone są dla Użytkowników, którzy dokonają rejestracji na zasadach określonych w § 4 Regulaminu.
 3. Szczegółowe informacje o dostępności Usług podstawowych dla określonych Nadawców komunikatów oraz dostępnych Serwisach informacyjnych dostępne są w Serwisie WWW dla wszystkich osób odwiedzających Serwis WWW. Dostęp do informacji o dostępności Usług nie wymaga uprzedniej rejestracji.
 4. Usługi na rzecz Użytkowników świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w ramach Serwisów komercyjnych może być uzależnione w szczególności od wyrażenia zgody przez Użytkownika na przesyłanie przez Nadawców lub Usługodawcę informacji handlowych oraz na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych.
 5. Usługodawca informuje, że w związku z transmisją danych w sieci Internet oraz przesyłaniem Wiadomości SMS na Numer dostępowy SISMS lub Numer dostępowy Nadawcy komunikatów, Użytkownika mogą obciążać opłaty zgodnie z taryfą operatora telekomunikacyjnego, z usług którego korzysta Użytkownik. Usługodawca informuje, że korzystanie z Numeru dostępowego SISMS, Numeru dostępowego Nadawcy komunikatów oraz innych środków porozumiewania się na odległość udostępnionych dla potrzeb kontaktu z Użytkownikami, nie wiąże się z podwyższoną opłatą, przekraczającą opłaty stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.
 6. Usługodawca informuje, że obsługuje wyłącznie numery telefonów komórkowych należące do polskiej strefy numeracyjnej (+48).

§4.
Rejestracja w Usłudze

 1. Rejestracja w Usłudze może być dokonane za pomocą:
  1. Aplikacji, za pomocą wbudowanej funkcjonalności Aplikacji „BLISKO” lub Aplikacji „Infolock”;
  2. Wiadomości SMS, przez przesłanie prawidłowych Kodów SMS na Numer dostępowy SISMS lub Numer dostępowy Nadawcy komunikatów;
  3. Serwisu WWW, przez wypełnienie elektronicznego formularza udostępnionego w Serwisie WWW i potwierdzenie wybranego Kanału komunikacji;
  4. Formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Nadawcę komunikatów w ramach Niepublicznych serwisów.
 2. W celu rejestracji w Usłudze za pomocą Aplikacji „BLISKO” Użytkownik powinien:
  1. pobrać Aplikację „BLISKO” ze sklepu internetowego Google Play lub App Store lub Windows Store;
  2. zainstalować Aplikację na Urządzeniu Przenośnym Użytkownika, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi po uruchomieniu procesu instalacji lub podawanymi przez sklep internetowy Google Play lub App Store lub Windows Store;
  3. zapoznać się z Regulaminem dostępnym dla Użytkownika w sposób wskazany w § 14.1. Regulaminu;
  4. zaakceptować zasady świadczenia Usług, określone w Regulaminie, przez zaznaczenie odpowiedniego pola w Aplikacji.
 3. W celu rejestracji w Usłudze za pomocą Aplikacji „Infolock” Użytkownik powinien:
  1. pobrać Aplikację „BLISKO” ze sklepu internetowego Google Play lub App Store lub Windows Store;
  2. zainstalować Aplikację na Urządzeniu Przenośnym Użytkownika, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi po uruchomieniu procesu instalacji lub podawanymi przez sklep internetowy Google Play lub App Store lub Windows Store;
  3. wpisać numer telefonu komórkowego podanego wcześniej na formularzu rejestracyjnym do Niepublicznych serwisów danego Nadawcy w celu weryfikacji Użytkownika i wyświetlenia Niepublicznych serwisów danego Nadawcy;
  4. zapoznać się z Regulaminem dostępnym dla Użytkownika w sposób wskazany w § 14.1. Regulaminu;
  5. zaakceptować zasady świadczenia Usług, określone w Regulaminie, przez zaznaczenie odpowiedniego pola w Aplikacji;
  6. wprowadzić jednorazowy kod autoryzacji do odpowiedniego pola w Aplikacji, przesłany przez Usługodawcę na numer telefonu komórkowego podany przez Użytkownika w celu dokończenia rejestracji;
 4. W przypadku rejestracji w Usłudze za pomocą Aplikacji, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta z chwilą zaakceptowania przez Użytkownika zasad świadczenia Usług określonych w Regulaminie.
 5. Dokonanie rejestracji w Usłudze za pomocą Aplikacji oznacza wybór jako Kanału komunikacji Wiadomości SMS Cloud. Ponadto Użytkownik, który zarejestrował się wcześniej w Kanale komunikacji Wiadomości SMS oraz podał prawidłowy numer telefonu komórkowego w Ustawieniach Aplikacji, będzie otrzymywał wszystkie Komunikaty tylko na Aplikację, z wyjątkiem tych o najwyższym priorytecie („Alarm”) które będą wysyłane do Serwisów informacyjnych dodatkowo za pomocą Wiadomości SMS.
 6. Korzystanie z Usług za pomocą Aplikacji „BLISKO” jest możliwe anonimowo, bez podawania jakichkolwiek danych identyfikujących Użytkownika, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Użytkownik dobrowolnie korzysta z funkcjonalności, o której mowa w ust. 5 powyżej. Aplikacja przypisana jest do danego Urządzenia przenośnego i nie jest możliwe przeniesienie wybranych przez Użytkownika subskrypcji Serwisów i innych ustawień Aplikacji do innego Urządzenia końcowego. Aplikacja „Infolock” wykorzystuje numer telefonu Użytkownika do jego weryfikacji oraz umożliwia Użytkownikowi stworzenie swojego profilu (grafika lub zdjęcie oraz nick lub imię i nazwisko).
 7. W celu rejestracji w Usłudze za pomocą Wiadomości SMS poprzez Kod SMS Użytkownik powinien:
  1. przesłać na Numer dostępowy SISMS wiadomość o treści TAK.<Kod SMS>, przy czym Kodem SMS powinien być kod przypisany do wybranego przez Użytkownika Serwisu informacyjnego danego Nadawcy komunikatów;
  2. zapoznać się z Regulaminem po otrzymaniu zwrotnej Wiadomości SMS, zawierającej informacje o dostępności Regulaminu w sposób wskazany w § 14.1. Regulaminu;
  3. zaakceptować zasady świadczenia Usług, określone w Regulaminie, przez przesłanie Wiadomości SMS o treści ZGODA w terminie do 72 godzin, po którego przekroczeniu rejestrację należy rozpocząć ponownie od kroku opisanego w pkt. 7.1.; po otrzymaniu tej wiadomości SMS Usługodawca potwierdza rejestrację w Usłudze za pomocą Wiadomości SMS.
 8. Numerem dostępowym SISMS, za pomocą którego można dokonać rejestracji w Usłudze zgodnie z ustępem poprzedzającym, jest numer +48 661 000 112. Informacje o ewentualnych innych Numerach dostępowych udostępniane są w Serwisie WWW.
 9. W przypadku rejestracji w Usłudze za pomocą Wiadomości SMS poprzez Kod SMS, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę rejestracji w Usłudze zgodnie z ust. 7.3 powyżej.
 10. Dokonanie rejestracji w Usłudze do Publicznych serwisów lub/i Niepublicznych serwisów za pomocą Wiadomości SMS oznacza wybór jako Kanału komunikacji Wiadomości SMS, przy czym rejestracja poprzez Kod SMS jest możliwa tylko do Serwisów informacyjnych.
 11. Rejestracja w Usłudze za pomocą Serwisu WWW umożliwia wybór jako Kanału kontaktu Wiadomości e-mail lub Wiadomości SMS.
 12. W celu rejestracji w Usłudze za pomocą Serwisu WWW i wyboru jako Kanału kontaktu Wiadomości e-mail Użytkownik powinien:
  1. Wpisać za pomocą wyszukiwarki dostępnej w Serwisie WWW nazwę lokalizacji, dla której wyświetli się lista dostępnych Nadawców komunikatów;
  2. Wybrać Nadawcę komunikatów, który udostępnia listę swoich Serwisów;
  3. Podać adres e-mail w formularzu w Serwisie WWW, następnie wybrać Serwis lub Serwisy danego Nadawcy komunikatów, zaznajomić się z treścią Regulaminu oraz zaakceptować zasady świadczenia Usług poprzez wyrażenie zgody na Regulamin; Użytkownik poprzez selektywne kliknięcie zgód wyświetlanych w zależności od wybranych przez siebie Serwisów, uzyskuje dostęp do wszystkich Serwisów lub tylko do niektórych z nich;
  4. Potwierdzić link aktywacyjny w Wiadomości e-mail przesłanej na adres podany przez Użytkownika w celu dokończenia rejestracji.
 13. W przypadku rejestracji w Usłudze w sposób określony w ustępie poprzedzającym, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta z chwilą akceptacji zasad świadczenia Usług oraz kliknięcia przez Użytkownika w odsyłacz zawarty w otrzymanej wiadomości e-mail.
 14. W celu rejestracji w Usłudze za pomocą Serwisu WWW i wyboru jako Kanału kontaktu Wiadomości SMS, Użytkownik powinien:
  1. Wpisać za pomocą wyszukiwarki dostępnej w Serwisie WWW nazwę lokalizacji, dla której wyświetli się lista dostępnych Nadawców komunikatów;
  2. Wybrać Nadawcę komunikatów, który udostępnia listę swoich Serwisów;
  3. zapoznać się z Regulaminem udostępnionym w sposób wskazany w § 14.1. Regulaminu;
  4. Podać numer telefonu, którym się posługuje i na który chce otrzymywać Wiadomości SMS;
  5. Wybrać Serwis lub Serwisy danego Nadawcy komunikatów, zaznajomić się z treścią Regulaminu oraz zaakceptować zasady świadczenia Usług poprzez wyrażenie zgody na Regulamin; Użytkownik poprzez selektywne kliknięcie zgód wyświetlanych w zależności od wybranych przez siebie Serwisów, uzyskuje dostęp do wszystkich Serwisów lub tylko do niektórych z nich;
  6. Wprowadzić na formularzu jednorazowy kod autoryzacji, przesłany przez Usługodawcę na numer telefonu komórkowego podany przez Użytkownika w celu dokończenia rejestracji.
 15. W przypadku rejestracji w Usłudze w sposób określony w ustępie poprzedzającym, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta z chwilą akceptacji zasad świadczenia Usług oraz wprowadzenia przez Użytkownika prawidłowego kodu autoryzacyjnego za pomocą formularza w Serwisie WWW.
 16. Użytkownik poprzez subskrypcję nowych Serwisów lub rezygnację z niektórych z nich dokonuje rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu świadczonej przez Usługodawcę Usługi.
 17. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych mogą dokonać rejestracji w Usłudze i korzystać z Usług świadczonych przez Usługodawcę za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego.

§5.
Korzystanie z Usług

 1. W ramach korzystania z Usług Użytkownik otrzymywać będzie Komunikaty kierowane (przeznaczone) dla danego Serwisu, subskrybowanego przez Użytkownika. Użytkownik może ponadto otrzymać Komunikaty o najwyższym priorytecie („Alarm”) wysłane do Serwisów informacyjnych, jeśli wybierze jako Kanał komunikacji Wiadomości SMS Cloud lub Wiadomości SMS.
 2. W ramach korzystania z Usług Użytkownik uzyskuje możliwość zapisywania się do jednego lub wielu Publicznych serwisów (subskrypcja Publicznego serwisu) utrzymywanych przez Usługodawcę na zlecenie poszczególnych Nadawców komunikatów. Użytkownik ma swobodę w wyborze Publicznych serwisów, które zamierza subskrybować.
 3. Subskrypcji Niepublicznego serwisu dla danego Użytkownika dokonuje Nadawca komunikatów po otrzymaniu pisemnej zgody Użytkownika. Zasady dostępności Niepublicznych serwisów określają Nadawcy Komunikatów w odniesieniu do własnych Niepublicznych serwisów.
 4. Użytkownik może dokonać subskrypcji lub wycofać się z subskrypcji danego Serwisu w każdym czasie. Wycofanie subskrypcji jednego Serwisu nie wpływa na subskrypcje pozostałych Serwisów.
 5. W przypadku wyboru jako Kanału kontaktu Wiadomości SMS Cloud Użytkownik może dokonać zmian subskrybowanych Serwisów za pomocą odpowiedniej funkcjonalności dostępnej w Aplikacji. W przypadku wyboru jako Kanału kontaktu Wiadomości SMS Użytkownik może dokonać zmian subskrybowanych Publicznych serwisów zgodnie z instrukcjami udostępnionymi w Serwisie WWW. W przypadku wyboru jako Kanału kontaktu Wiadomości e-mail Użytkownik może dokonać zmian subskrybowanych Serwisów oraz zrezygnować z subskrypcji za pomocą linku umieszczonego w każdej Wiadomości e-mail, przesyłanej do Użytkownika.
 6. Komunikaty pochodzące od Nadawców komunikatów, przekazywane Użytkownikowi w ramach Usług, dotyczą tematyki określonej przez danego Nadawcę komunikatów (np. kultura, zdrowie, sport, turystyka, promocje, nowe produkty i usługi).
 7. W przypadku wyboru jako Kanału kontaktu Wiadomości SMS Cloud, Użytkownik może przesyłać Wiadomości SMS Cloud do Nadawcy komunikatów (w Aplikacji „BLISKO” o ile Nadawca komunikatów udostępni taką możliwość), na zlecenie którego utworzony został Serwis subskrybowany przez Użytkownika. Wiadomości SMS Cloud przesyłane przez Użytkownika do Nadawcy komunikatów w ramach Usług mogą dotyczyć wyłącznie tematyki zgodnej z charakterem subskrybowanego Serwisu lub innej tematyki, określonej przez tego Nadawcę komunikatów. Ponadto, w ramach Aplikacji „Infolock” Nadawca komunikatów może udostępnić Użytkownikowi także możliwość m.in. upublicznienia swojej Wiadomość SMS Cloud innym Użytkownikom w danym Niepublicznym serwisie.
 8. W przypadku wyboru jako Kanału kontaktu Wiadomości SMS, Użytkownik może przesyłać Wiadomości SMS na Numer dostępowy Nadawcy komunikatów, jeśli Nadawca komunikatów aktywuje taką funkcjonalność. Wiadomości SMS przesyłane przez Użytkownika do Nadawcy komunikatów w ramach Usług mogą dotyczyć wyłącznie tematyki zgodnej z charakterem subskrybowanego Serwisu informacyjnego lub innej tematyki, określonej przez tego Nadawcę komunikatów.
 9. W przypadku wyboru jako Kanału kontaktu Wiadomości e-mail, Użytkownik może nawiązać kontakt z Nadawcą komunikatów za pomocą adresu poczty elektronicznej, podanego w Wiadomości e-mail.
 10. Wiadomości SMS Cloud, Wiadomości SMS, Wiadomości e-mail przesyłane przez Użytkownika nie mogą stanowić reklamy, oferty handlowej lub informacji handlowej Użytkownika lub podmiotu trzeciego, ani w inny sposób naruszać postanowień § 6 Regulaminu.
 11. Usługodawca informuje, że Usługi, o których mowa w ust. 8. powyżej, nie są dostępne dla wszystkich Serwisów dla Kanału komunikacji w postaci Wiadomości SMS. Dostępność Usług uzależniona jest od ich uruchomienia przez danego Nadawcę komunikatów Numeru dostępowego Nadawcy komunikatów, przeznaczonego do otrzymywania Wiadomości SMS od Użytkowników.
 12. Usługodawca informuje, że o liczbie Serwisów oraz o treści i częstotliwości wysyłanych Komunikatów decydują Nadawcy komunikatów. W związku z powyższym subskrypcja danego Serwisu ulega zakończeniu z chwilą wygaśnięcia zobowiązań wynikających z umowy, zawartej przez Usługodawcę z Nadawcą komunikatów, lub usunięcia danego Serwisu na żądanie Nadawcy komunikatów. Informacja o planowanym usunięciu Serwisu, w szczególności ze względu na wygaśnięcie umowy pomiędzy Nadawcą komunikatów a Usługodawcą, będzie zamieszczona w tym Serwisie przez Nadawcę komunikatów z odpowiednim wyprzedzeniem lub Usługodawcę działającego na zlecenie Nadawcy komunikatów.
 13. Usługodawca informuje, że z chwilą zakończenia subskrypcji danego Publicznego serwisu, przestaje być również możliwe przesyłanie przez Użytkownika wiadomości do takiego Nadawcy komunikatów Wiadomości SMS Cloud, Wiadomości email lub Wiadomości SMS, a także Wiadomości SMS Cloud do innych Użytkowników w ramach zakończenia subskrypcji danego Niepublicznego serwisu.
 14. W ramach świadczonych Usług Usługodawca nie tworzy, nie weryfikuje, nie modyfikuje ani w żaden inny sposób nie wpływa na Komunikaty pochodzące od Nadawców komunikatów lub Wiadomości SMS Cloud lub Wiadomości SMS lub Wiadomości email przesyłane przez Użytkowników. Usługodawca nie wybiera, ani nie ma wpływu na wybór Użytkowników, którym w ramach świadczonych Usług przesłany zostanie określony Komunikat.
 15. Usługodawca może również przesyłać własne Komunikaty, udostępniać Serwisy dotyczące Usług lub przesyłać we własnym imieniu Komunikaty do Serwisów utworzonych przez Nadawców komunikatów. Takie Serwisy lub Komunikaty będą wyraźnie oznaczone jako pochodzące od Usługodawcy. W takim przypadku postanowienia Regulaminu odnoszące się do Nadawców komunikatów stosuje się odpowiednio do Usługodawcy.

§6.
Zakaz przesyłania treści bezprawnych

 1. Niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika w ramach korzystania z Usług w tym w ramach Wiadomości SMS Cloud, Wiadomości e-mail lub Wiadomości SMS, treści o charakterze bezprawnym, stanowiących naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności:
  1. obscenicznych lub wulgarnych,
  2. nawołujących do nienawiści, w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientację seksualną,
  3. obrażające uczucia religijne lub bezwyznaniowość,
  4. propagujących ideologie totalitarne, w szczególności narodowego socjalizmu lub komunizmu, oraz kwestionujące fakty historyczne,
  5. naruszających lub mogących naruszyć prawa innych osób, w tym Usługodawcy, a w szczególności tajemnicę przedsiębiorstwa, prawa własności przemysłowej, prawa autorskie, prawa do wizerunku lub inna dobra osobiste innych osób w tym Usługodawcy i Użytkowników,
  6. naruszających lub mogących naruszyć prawa do oznaczeń geograficznych, znaków towarowych, oznaczeń przedsiębiorstwa, prawa do firmy lub jakichkolwiek innych chronionych oznaczeń pochodzenia towarów i usług ,
  7. promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych,
  8. spreparowanych w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego Usługodawcy lub innych Użytkowników.
 2. Użytkownik, który poweźmie wiadomość, że jakakolwiek treść udostępniona za pośrednictwem Usług jest niezgodna z prawem lub Regulaminem, może zgłosić ten fakt Usługodawcy na adres poczty elektronicznej cok@sisms.pl, przeznaczony do zgłaszania naruszeń.

§7.
Dane osobowe

 1. Administratorami danych osobowych Użytkowników w Publicznych serwisach jest Usługodawca, AMM Systems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z adresem siedziby: ul. Leona Kruczkowskiego 19, 51-143 Wrocław oraz Nadawcy, do których kanałów zasubskrybuje się Użytkownik. Użytkownik może sprawdzić, do jakich Nadawców dokonał subskrypcji, poprzez instrukcję przedstawioną na stronie internetowej www.sisms.pl/zmiana-ustawien/edycja , właściwą dla każdego z kanałów.
 2. Dane przetwarzane są:
  1. w celu świadczenia Usług, w tym przesyłania i otrzymywania treści przez Nadawców Komunikatów innych niż informacje handlowe do i od Użytkowników, korzystania z funkcjonalności Aplikacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego korzystania z Usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa (niedozwolone korzystanie), rozliczeń pomiędzy Usługodawcą i Nadawcą komunikatów oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia Usług. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania
  2. w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania Komunikatów stanowiących informacje handlowe Nadawców lub Usługodawcy, pod warunkiem udzielenia przez Użytkowników odrębnej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych celu realizacji subskrypcji Niepublicznych serwisów informacyjnych, jest Nadawca komunikatów prowadzący taki Niepubliczny serwis.
 4. Usługodawca informuje, że dane identyfikujące Użytkowników, podawane w związku z subskrypcją Publicznych serwisów, takie jak numer telefonu komórkowego, podany przez Użytkownika, nie są udostępniane osobom trzecim, w tym Nadawcom komunikatów, chyba że Użytkownik udzieli wyraźną, odrębną zgodę na takie udostępnienie.
 5. Usługodawca umożliwia anonimowe korzystanie z Usługi za pomocą Aplikacji „BLISKO”, bez podawania jakichkolwiek informacji identyfikujących Użytkownika. W tym celu Użytkownik powinien zarejestrować się w Usłudze w sposób wskazany w § 4.2. Regulaminu.
 6. Informacje o powierzeniu danych osobowych do przetwarzania dostępne są w Serwisie WWW.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub błędnych danych, jeśli mimo dołożenia przez Usługodawcę należytej staranności nie będzie na skutek tego możliwe nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem.
 8. Dane Użytkownika są przetwarzane przez Usługodawcę po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o świadczenie Usług pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem wyłącznie do celów rozliczeń Usługodawcy z Nadawcą komunikatów, chyba, że Użytkownik udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. W takim celu, dane osobowe przetwarzane są do momentu odwołania przez Użytkownika udzielonej zgody.

§8.
Warunki techniczne i zagrożenia związane z korzystaniem z Usług

 1. Korzystanie z Usług w Kanale komunikacji obejmującym przesyłanie Wiadomości e-mail wymaga posiadania komputera z dostępem do sieci Internet, skonfigurowanego do wysyłania i odbierania poczty e-mail, oraz posiadania konta e-mail.
 2. Korzystanie z Usługi w Kanale komunikacji obejmującym przesyłanie Wiadomości SMS wymaga posiadania telefonu komórkowego wraz z aktywną kartą SIM umożliwiającą wysyłanie i odbieranie Wiadomości SMS za pomocą numeru należącego do polskich zasobów numeracji (+48).
 3. Korzystanie z Aplikacji wymaga Urządzenia przenośnego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w zgodny system operacyjny Android, iOS lub Windows Mobile. Informacje o zgodnych wersjach systemów Android, Windows Mobile oraz iOS udostępniane są wraz z Aplikacją w internetowych sklepach z aplikacjami Google Play, App Store i Windows Store. Usługodawca dokłada należytej staranności w celu zapewnienia poprawnego działania Aplikacji, niemniej jednak nie może zagwarantować wszystkim Użytkownikom właściwego działania Aplikacji ze względu na różnorodne możliwości indywidualnej konfiguracji Urządzeń przenośnych oraz możliwości interakcji różnych aplikacji zainstalowanych na Urządzeniu przenośnym.
 4. Usługodawca informuje, że rozpowszechnia Aplikację wyłącznie przez jej udostępnienie w internetowych sklepach z aplikacjami Google Play, App Store i Windows Store. Korzystanie z Aplikacji pobranej z innego źródła wiąże się z ryzykiem naruszenia jego integralności oraz połączenia ze szkodliwym oprogramowaniem, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Urządzenia przenośnego Użytkownika i przechowywanych w nim danych.
 5. Z zastrzeżeniem postanowienia ustępu poprzedzającego, korzystanie z Aplikacji i pozostałych Usług nie zwiększa zagrożeń dla bezpieczeństwa Urządzenia przenośnego, którym posługuje się Użytkownik. Jednakże Usługodawca informuje, że dane przesyłane od i do Użytkownika mogą nie być szyfrowane oraz – za wyjątkiem danych osobowych, podawanych w czasie rejestracji zgodnie z § 4 – są przeznaczone do rozpowszechniania wśród innych Użytkowników Usługi. Usługodawca zaleca nieprzesyłanie za pomocą Usługi Aplikacji jakichkolwiek identyfikatorów, haseł dostępu lub innych informacji, których ujawnienie do wiadomości publicznej mogłoby stanowić zagrożenie dla prywatności Użytkownika lub osób trzecich.
 6. Usługodawca informuje o następujących parametrach technicznych świadczonej Usługi:
  1. maksymalny okres przechowywania tekstowych Wiadomości SMS Cloud wysłanych przez Nadawcę komunikatów do Użytkownika: 13 miesięcy;
  2. maksymalny okres przechowywania tekstowych Wiadomości SMS Cloud wysłanych przez Użytkownika do Nadawcy komunikatów: 60 dni;
  3. maksymalny okres przechowywania plików graficznych, dźwiękowych, multimedialnych oraz ankiet przesyłanych w Wiadomości SMS Cloud przez Nadawcę komunikatów i Użytkownika: 60 dni;
  4. maksymalna przestrzeń dyskowa do archiwizacji Komunikatów i Wiadomości SMS Cloud w postaci plików graficznych, dźwiękowych, multimedialnych oraz ankiet przesyłanych w Wiadomości SMS Cloud w ramach wszystkich Serwisów informacyjnych założonych dla danego Nadawcy komunikatów: 1 GB
 7. Usługodawca informuje, że po upływie okresu opisanego w ust. 6 pkt 6.1. lub 6.2. powyżej, wiadomość tekstowa zostaje usunięta z Aplikacji, a po upływie okresu opisanego w ust. 6 pkt 6.3. powyżej, Użytkownik traci możliwość przeglądania plików graficznych, dźwiękowych, multimedialnych przechowywanych na serwerze Usługodawcy). Termin jest liczony od chwili przesłania takiej wiadomości SMS Cloud.
 8. Usługodawca informuje, iż w przypadku przekroczenia opisanej w ust. 6 pkt 6.4. powyżej przestrzeni dyskowej, służącej do przechowywania Komunikatów wysyłanych przez Nadawcę komunikatów oraz wiadomości wysłanych przez Użytkownika do Nadawcy komunikatów lub innych Użytkowników Wiadomości SMS Cloud, Użytkownik nie będzie otrzymywał dalszych Wiadomości SMS Cloud zawierających multimedia, ani też nie będzie mógł wysyłać wiadomości do Nadawcy komunikatów lub innych Użytkowników, do czasu usunięcia lub zarchiwizowania przechowywanych Komunikatów i otrzymanych Wiadomości SMS Cloud.
 9. Usługodawca uprawniony jest do wprowadzenia planowanej przerwy technicznej w świadczeniu Usług w ramach poszczególnych Kanałów komunikacji, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo 48 godzin w przypadku konieczności przeprowadzenia prac konfiguracyjnych lub konserwacyjnych. Usługodawca powiadomi Użytkowników o takiej przerwie technicznej z odpowiednim wyprzedzeniem, poprzez zamieszczenie informacji w Serwisie WWW lub/i na Aplikację lub/i poprzez Wiadomość email.

§9.
Własność intelektualna

 1. Aplikacja stanowi przedmiot autorskich praw majątkowych Usługodawcy. Z chwilą zapisania Aplikacji na Urządzeniu przenośnym Użytkownika, Usługodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji, obejmującej zwielokrotnianie Aplikacji w związku z jej pobraniem na Urządzenie przenośne oraz instalacją i uruchamianiem na Urządzaniu przenośnym. Użytkownik może zainstalować Aplikację na dowolnej liczbie Urządzeń przenośnych, które posiada, przy czym na jednym Urządzeniu Przenośnym dozwolone jest zainstalowanie tylko jednej kopii Aplikacji. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Aplikacji dla celów zarobkowych.
 2. Użytkownik nie jest uprawniony do żadnego szerszego niż wprost wynikające z Regulaminu korzystania z Aplikacji. W szczególności Użytkownik nie jest uprawniony do żądania udostępnienia wersji instalacyjnych lub kodów źródłowych oprogramowania będącego podstawą funkcjonowania Aplikacji, ani też jakiegokolwiek rozpowszechnienia elementów graficznych lub tekstowych składających się na Aplikację.
 3. Użytkownik nie ma prawa do dekompilacji, deasemblacji ani innych podobnych czynności (reverse engineering) w stosunku do udostępnionej mu Aplikacji, ani również dokonywania jakichkolwiek innych czynności związanych z nieautoryzowanym dostępem do zawartości baz danych lub dołączaniem innego oprogramowania wykorzystującego zawartość baz danych, o ile czynności takie nie są dozwolone przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Usługodawca informuje, że treści przesłane przez Użytkownika za pomocą Wiadomości SMS Cloud, Wiadomości e-mail lub Wiadomości SMS mogą być udostępnione innym Użytkownikom przez Nadawcę komunikatów lub Usługodawcę, w szczególności przez ich przesłanie do innych subskrybentów Serwisu lub wyświetlenie w Serwisie WWW. Jeżeli Użytkownik nie jest uprawniony do rozpowszechniania tych treści, w szczególności treści stanowią utwór chroniony prawem autorskim, co do którego autorskie prawa majątkowe przysługują osobom trzecim, lub nie godzi się na ich rozpowszechnianie w sposób wskazany powyżej, powinien powstrzymać się od ich przesyłania za pomocą Wiadomości SMS Cloud lub Wiadomości SMS.
 5. Usługodawca informuje ponadto, że treści przesłane przez Użytkownika za pomocą Wiadomości SMS Cloud, Wiadomości e-mail lub Wiadomości SMS są zwielokrotniane przez Usługodawcę, co stanowi część procesu technicznego niezbędnego dla dokonania transmisji pomiędzy Użytkownikiem a Nadawcą komunikatów lub pomiędzy Użytkownikiem a innymi Użytkownikami.
 6. Przesyłając treści w ramach Aplikacji oraz Wiadomości e-mail, w tym utrwalenia wizerunku, Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej, bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z tych treści, na ich utrwalenie na dowolnym nośniku, modyfikacje, usuwanie, uzupełnianie, publiczne wykonywanie i wyświetlanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie tych treści w celach informacyjnych, marketingowych oraz statystycznych.

§10.
Okres obowiązywania i rezygnacja z Usług

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony.
 2. Użytkownik może zrezygnować z Usług w całości lub w części w każdym czasie. Minimalny czas trwania zobowiązań Użytkownika nie jest określony, a Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z Usług przez jakikolwiek okres. Z tytułu rezygnacji z korzystania z Usług nie są pobierane od Użytkownika jakiekolwiek opłaty.
 3. Użytkownik może zrezygnować z Usług korzystając z:
  1. Aplikacji „BLISKO”, poprzez jej odinstalowanie zgodnie pkt. 4 poniżej;
  2. Wiadomości SMS, przez przesłanie Wiadomości SMS o treści STOP SMS na Numer Dostępowy SISMS +48 661 000 112;
  3. Wiadomości e-mail, przez kliknięcie na link znajdujący się w każdej Wiadomości e-mail, umożliwiający rezygnację z Usług;
  4. Serwisu WWW, przez wypełnienie elektronicznego formularza udostępnionego w Serwisie WWW,
  5. Formularza udostępnionego przez Nadawcę komunikatów w ramach Niepublicznych serwisów w każdym z Kanałów komunikacji.
 4. W celu rezygnacji z korzystania z Usług za pomocą Aplikacji „BLISKO” Użytkownik powinien:
  1. przejść do Ustawień w Aplikacji „BLISKO” i usunąć swój numer telefonu jeśli został dodany przez Użytkownika;
  2. usunąć Aplikację „BLISKO” z Urządzenia przenośnego Użytkownika.
 5. Usługodawca informuje, że w przypadku Użytkowników, którzy w ustawieniach Aplikacji „BLISKO” dodali swój numer telefonu komórkowego samo odinstalowanie przez Użytkownika Aplikacji „BLISKO” nie powoduje rezygnacji z Usług i wypowiedzenia umowy. W przypadku dokonania przez Użytkownika ponownej instalacji Aplikacji „BLISKO” na tym samym Urządzeniu przenośnym oraz podaniu tego samego numeru telefonu w ustawieniach Aplikacji „BLISKO”, odnośnie którego dokonana była uprzednia rejestracja, rejestracja powoduje jedynie potwierdzenie warunków dotychczas obowiązującej umowy, a nie prowadzi do zawarcia kolejnej Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. W celu rezygnacji z korzystania z Usług za pomocą Serwisu WWW, Użytkownik powinien wypełnić formularz udostępniony w Serwisie WWW, podając numer telefonu komórkowego, a następnie jednorazowe hasło autoryzacyjne, otrzymane od Usługodawcy w Wiadomości SMS. Usługodawca informuje, że umożliwia rezygnację za pomocą Serwisu WWW z poszczególnych Usług świadczonych w Kanale kontaktu obejmującym Wiadomości SMS. Rezygnacja z korzystania z Usług w tym kanale kontaktu może nastąpić także na zasadach określonych w ust. 3 pkt 3.2 powyżej.
 7. W celu rezygnacji z korzystania z Usług w ramach Niepublicznych serwisów użytkownik powinien wysłać zgłoszenie do Nadawcy komunikatów, którego Serwisów jest subskrybentem lub skorzystać z formularza udostępnionego przez Nadawcę komunikatów w ramach Niepublicznych serwisów.
 8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Usługodawcę informacji o rezygnacji z Usługi przez Użytkownika. Usługodawca zaprzestanie przesyłania Komunikatów pochodzących od Nadawców komunikatów niezwłocznie po otrzymaniu takiej rezygnacji, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

§11.
Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z obowiązującym prawem Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia bez podania jakichkolwiek przyczyn od umowy zawartej na odległość, mającej za przedmiot Usługi, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
 2. W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa powyżej, Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Za poinformowanie o takiej decyzji uważana jest rezygnacja z Usług w jakikolwiek sposób opisany w § 10 Regulaminu, dokonana w okresie wskazanym w ustępie poprzedzającym. Użytkownik może również odstąpić od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego z wykorzystaniem danych kontaktowych Usługodawcy, wskazanych w Regulaminie oraz w Serwisie WWW, na przykład wysyłając stosowne oświadczenie listownie lub pocztą elektroniczną na adres cok@sisms.pl. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.
 3. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy, określonego w ust. 1. powyżej, wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Zamawiającemu uprawnienia do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Użytkownika, usunie on przechowywane dane dotyczące Użytkownika i zaprzestanie przesyłania Komunikatów pochodzących od Nadawców komunikatów niezwłocznie, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym, niż 14 dni.
 5. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Użytkownik powinien samodzielnie usunąć Aplikację z posiadanego Urządzenia przenośnego. Usługodawca informuje, że ze względu na ograniczenia techniczne do czasu usunięcia Aplikacji do Aplikacji mogą być przesyłane Wiadomości SMS Cloud z Serwisów subskrybowanych przez Użytkownika.
 6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikom niebędącymi konsumentami.

§12.
Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług mogą być przesyłane na adres poczty elektronicznej cok@sisms.pl lub pisemnie, na adres Usługodawcy (AMM Systems Sp. z o.o., ul. Leona Kruczkowskiego 19, 51-143 Wrocław, z dopiskiem na kopercie „Reklamacja”).
 2. Reklamacje będą rozpatrywane wedle kolejności ich wpływu, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę.
 3. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Użytkownika i opis problemu.
 4. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca poinformuje osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej rozstrzygnięcia. Informacja zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej albo na adres podany w reklamacji (w zależności od sposobu złożenia reklamacji).

§13.
Sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów

 1. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. w następujący sposób:
  1. zwracając się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  2. zwracając się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
  3. korzystając z unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution – Internetowe rozstrzyganie sporów), dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem http://www.uokik.gov.pl.

§14.
Pozostałe informacje przeznaczone dla Użytkowników

 1. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie w postaci elektronicznej w ramach Aplikacji i może być przechowywany na Urządzeniu przenośnym Użytkownika. Ponadto Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie do pobrania w wersji elektronicznej, w formacie PDF, w Serwisie WWW, w celu umożliwienia Użytkownikom jego przechowywania i odtwarzania w zwykłym toku czynności.
 2. Językiem zawieranych z Usługodawcą umów o świadczenie Usług jest język polski.
 3. Usługodawca informuje, że w związku ze świadczonymi Usługami :
  1. nie pobiera kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych;
  2. nie dostarcza jakichkolwiek rzeczy lub towarów.

§15.
Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca może zmienić Regulamin z ważnej przyczyny, jaką jest w szczególności:
  1. zmiana przepisów prawa lub ich wykładni przez władze publiczne, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;
  2. nałożenie na Usługodawcę przez organy władzy publicznej określonych obowiązków, mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;
  3. zmiana zakresu świadczonych Usług;
  4. przeciwdziałanie nadużyciom;
  5. usprawnienie działania Usług lub Aplikacji oraz obsługi Użytkowników;
  6. sprostowanie Regulaminu w celu usunięcia nieścisłości, oczywistych błędów i omyłek pisarskich;
  7. poprawienie ochrony prywatności Użytkowników.
 2. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadamia Użytkowników w następujący sposób:
  1. zamieszczając w Serwisie WWW informację o zmianie Regulaminu oraz zmieniony Regulamin, lub/i;
  2. wysyłając Wiadomość e-mail do zarejestrowanych Użytkowników, którzy podali Usługodawcy swój adres e-mail lub/i;
  3. wysyłając za pomocą Aplikacji informację o zmianie Regulaminu (dotyczy Użytkowników, którzy zainstalowali Aplikację na Urządzeniu przenośnym) lub/i;
  4. wysyłając Wiadomość SMS do zarejestrowanych Użytkowników, którzy podali Usługodawcy swój numer telefonu komórkowego, a nie korzystają z innych Kanałów kontaktu.
 3. Zmiana Regulaminu jest skuteczna wobec Użytkowników, którzy :
  1. wyrażą zgodę na zmienioną treść Regulaminu za pomocą Aplikacji i żądają niezwłocznego świadczenia Usług poprzez wybór przycisku „Akceptuję”; Oznacza to, iż w chwili przedstawienia nowej wersji Regulaminu w ramach Aplikacji, Użytkownik może wybrać („kliknąć”) na jeden z następujących, znajdujących się pod treścią zmienionego Regulaminu przycisków: „Akceptuję” albo „Rezygnuję”. Kliknięcie na przycisk „Rezygnuję” powoduje zamknięcie Aplikacji.
  2. nie wyrejestrują się w sposób określony w § 10 niniejszego Regulaminu w terminie do 7 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.).
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30 listopada 2016 r.FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: AMM Systems sp. z o.o. Wrocław, ul. Leona Kruczkowskiego 19, 51-143 Wrocław, e-mail: cok@sisms.pl

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi:

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................


- Data zawarcia umowy:

.................................................................................

-Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

.................................................................................

-Adres konsumenta(-ów):

.................................................................................

-Numer telefonu konsumenta(-ów):

.................................................................................

-Adres e-mail konsumenta(-ów):

.................................................................................

-Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

.................................................................................

-Data:

.................................................................................


*Niepotrzebne skreślić.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (AMM Systems sp. z o.o. Wrocław, ul. Leona Kruczkowskiego 19, 51-143 Wrocław, e-mail: cok@sisms.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności (o ile takie płatności były wymagane i zostały dokonane), w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a usługi te są odpłatne, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. W przypadku usług nieodpłatnych nie są Państwo zobowiązani do zapłaty nam jakichkolwiek kwot.