Polityka prywatności Systemu SISMS

Polityka ochrony prywatności Systemu SISMS

Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez AMM Systems sp. z o.o. w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem Systemu SISMS (kanały: sms/email/aplikacja mobilna). Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy posługiwali się skrótem „Rozporządzenie 2016/679”).

Całą treść Rozporządzenia 2016/679 znajdziesz tutaj.

Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i Rozporządzenia 2016/679.

Korzystanie przez Ciebie z Sytemu SISMS, w tym pobieranie aplikacji mobilnej lub korzystanie z powiązanych z nimi usług i narzędzi, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności oraz Regulaminu.

 1. Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych osób fizycznych, które przez dokonanie rejestracji, subskrypcji do Publicznych serwisów i zamówienie usług na zasadach określonych w Regulaminie zawarły z AMM Systems sp. z o.o. umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (Użytkownicy), z zastrzeżeniem akapitu „AMM Systems Sp. z o.o. jako podmiot przetwarzający -informacja dla użytkowników usług Klientów”.
 2. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować. Informacje te mogą obejmować: numer identyfikacyjny Urządzenia, imię, nazwisko Użytkownika, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, miejscowość, ulica, numer domu, rodzaj, daty i treści przesyłanych komunikatów, informacje o Nadawcach, do których serwisów zasubskrybował się Użytkownik, informacje o wyrażonych zgodach.
 3. Wszystkie pojęcia pisane z wielkiej litery, o ile nie zostały zdefiniowane w niniejszej Polityce, przyjmują znaczenie nadane im w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępnym pod adresem https://www.sisms.pl/regulaminy.
 4. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi.
 5. Twoje dane osobowe, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników Systemu SISMS, są współadministrowane w rozumieniu art. 26 Rozporządzenia 2016/679, przez:
  1. AMM Systems Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru pod numerem: 0000314727, dokumentacja spółki przechowywana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8951932664 oraz REGON: 020843579, kapitał zakładowy 50.000 zł, adres poczty elektronicznej: biuro@ammsystems.pl i cok@ammsystems.pl (dalej: AMM Systems Sp. z o.o.),
  2. Klienta AMM Systems Sp. z o.o. będącego Nadawcą, do którego Publicznych serwisów zasubskrybował się dany Użytkownik (dalej: Nadawca).
 6. Zawarta umowa oraz regulaminy określają sposób przetwarzania danych i odpowiedzialności poszczególnych współadministratorów w zakresie ochrony danych osobowych.
 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
  1. prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe i prawo do uzyskania dostępu do tych danych (art. 15 Rozporządzenia 2016/679);
  2. prawo do uzyskania kopii Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu (art. 15 Rozporządzenia 2016/679);
  3. prawo do sprostowania dotyczących Cię danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 Rozporządzenia 2016/679);
  4. prawo do usunięcia danych – „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 Rozporządzenia 2016/679);
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia 2016/679);
  6. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych (art. 20 Rozporządzenia 2016/679);
  7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia 2016/679).
  8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych (art. 7 Rozporządzenia 2016/679), tj. jeśli została ona udzielona na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres cok@ammsystems.pl
  9. prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 Rozporządzenia 2016/679);
 8. W przypadku usunięcia danych lub/i odinstalowania Aplikacji warunkujących korzystanie z Systemu SISMS, tracisz możliwość korzystania z tych usług.
 9. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez nas wyłącznie w zakresie niezbędnym dla następujących celów:
  1. świadczenie usług drogą elektroniczną;
  2. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Systemu SISMS;
  3. marketing usług świadczonych przez AMM Systems Sp. z o.o.oraz marketing usług świadczonych przez Nadawców, w tym przesyłanie informacji handlowych (w przypadku wyrażenia przez Użytkownika odpowiedniej wyraźnej zgody);
  4. wyjaśnienie okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;
  5. tworzenie wewnętrznych raportów i analiz;
  6. prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
  7. statystycznych;
  8. archiwizacyjnych;
  9. zapewnienie rozliczalności.
  10. zapewnienie realizacji praw Użytkownika, jakie wynikają z Rozporządzenia 2016/679.
 10. Przetwarzamy Twoje dane osobowe tj. numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej:
  1. w celach wymienionych w pkt. 9 lit. a, b, h, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 (przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy),
  2. w celu określonym w pkt. 9 lit. i, j na podstawie art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 (przetwarzanie niezbędne w celu wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze),
  3. w celu określonym w pkt. 9 lit. d, e, f, g na podstawie art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679 (przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora),
  4. w celu określonym w pkt. 9 lit. c, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679 (przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą).
 11. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas na serwerach produkcyjnych do momentu wyrejestrowania się przez Ciebie z Systemu SISMS (tj. wszystkich serwisów Nadawców) lub w okresie obowiązywania umowy z Nadawcą oraz do 30 dni po rozwiązaniu umowy z Nadawcą w celu prawidłowego rozliczenia się przez nas z Nadawcą, a na kopiach zapasowych w terminie do 12 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy z Nadawcą.
 12. Usługodawca informuje, że dane osobowe, rejestrowane przez Aplikację lub podawane przez Użytkownika, nie są udostępniane osobom trzecim, w tym Nadawcy do których Publicznych serwisów zasubskrybował się dany Użytkownik, chyba że zachodzi jedna poniższych okoliczności:
  1. Użytkownik udzieli wyraźnej, odrębnej zgody na takie udostępnienie;
  2. Użytkownik dobrowolnie prześle korespondencję w odpowiedzi na Komunikat od Nadawcy za pomocą funkcjonalności dostępnych w Systemie SISMS.
 13. Zastrzegamy sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących naszych Użytkowników właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 14. Możemy przekazywać dane osobowe naszych Użytkowników, podmiotom świadczącym nam usługi wymagane do poprawnego działania Systemu SISMS (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych). W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników we własnym imieniu i są na podstawie zawartych umów zobowiązane do ochrony powierzonych im danych.
 15. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach Systemu SISMS.
 16. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Dane kontaktowe: e-mail: iod@ammsystems.pl , adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych AMM Systems sp. z o.o., ES Inkubator Przedsiębiorczości ul. Józefa Mianowskiego 2B, 51-605 Wrocław
 17. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) Nadawcy, jeżeli został powołany przez danego Nadawcę, są zamieszczone na stronie internetowej odpowiednio danego Nadawcy.
 18. Wszystkie zbierane przez nas dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez AMM Systems Sp. z o.o. wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.
 19. Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.
 20. W przypadku pytań albo wątpliwości, co do tego, jak chronione są Twoje dane osobowe przez AMM Systems sp. z o.o., skontaktuj się z Nami.

AMM Systems Sp. z o.o. JAKO PODMIOT PRZETWARZAJĄCY

W zakresie Systemu SISMS (kanały: sms/email/aplikacja mobilna), AMM Systems Sp. z o.o. razem z Nadawcą jesteśmy współadministratorami Twoich danych osobowych.

Jednakże w przypadku części usług, do których możesz uzyskać dostęp z panelu aplikacji BLISKO, oraz usług dostępnych na stronach internetowych lub w aplikacjach mobilnych Klientów AMM Systems Sp. z o.o., usługodawcą i administratorem Twoich danych osobowych jest Klient AMM Systems Sp. z o.o. (dalej: Klient). W takim przypadku AMM Systems Sp. z o.o. pełni funkcję wyłącznie podmiotu przetwarzającego (tzw. procesora). Oznacza to, że to nasz Klient, odpowiada za ustalanie celów i sposobów przetwarzania Twoich danych osobowych. W takiej sytuacji, wybierając usługę naszego Klienta, uzyskasz dostęp do informacji o administratorze Twoich danych oraz do odrębnego regulaminu jego usług.

Swoje pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania i ochrony Twoich danych osobowych kieruj bezpośrednio do Klienta, który jest administratorem danych osobowych w danej usłudze. Informację o jego danych znajdziesz w jego regulaminie świadczenia usług oraz klauzulach informacyjnych.W związku z przetwarzaniem Twoich danych przez naszego Klienta przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe i prawo do uzyskania dostępu do tych danych (art. 15 Rozporządzenia 2016/679);
 2. prawo do uzyskania kopii Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu (art. 15 Rozporządzenia 2016/679);
 3. prawo do sprostowania dotyczących Cię danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 Rozporządzenia 2016/679);
 4. prawo do usunięcia danych – „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 Rozporządzenia 2016/679);
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia 2016/679);
 6. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych (art. 20 Rozporządzenia 2016/679);
 7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia 2016/679);
 8. prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 Rozporządzenia 2016/679).

W przypadku udzielenia naszemu Klientowi zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, możesz wycofać ją w każdej chwili kontaktując się z tym Klientem. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klient ma obowiązek odpowiedzieć na Twoje żądanie bez zbędnej zwłoki.

Jeżeli będziemy przetwarzać dane jako procesor, a Ty prześlesz pytanie lub żądanie dotyczące Twoich danych osobowych do AMM Systems Sp. z o.o., niezwłocznie poinformujemy o tym Klienta, czyli administratora Twoich danych i przekażemy mu wysłaną przez Ciebie wiadomość, by mógł Ci odpowiedzieć w przewidzianym przez prawo czasie.

Pobierz PDF