RODO

Klauzula informacyjna dla nadawców i odbiorców korespondencji.

Poznaj szczegóły

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów i ich pracowników.

Poznaj szczegóły

Czy w AMM Systems Sp. z o.o. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych?

Tak, zgodnie z unijnym rozporządzeniem „RODO” został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Dane Inspektora Ochrony Danych znajdują się w Polityce Prywatności.

W jaki sposób AMM Systems Sp. z o.o. będzie potwierdzać gotowość do RODO?

Swoją gotowość do RODO Spółka potwierdzi certyfikatem, jeśli zostanie stworzony przez ustawodawcę system certyfikacji. W listopadzie 2017 roku w AMM Systems Sp. z o.o. został przeprowadzony audyt bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych zgodnie z wybranym zakresem kryteriów normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12 oraz przepisami o ochronie danych osobowych obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Systemy informatyczne Spółki zostały wysoko ocenione pod względem prawidłowości przetwarzania danych osobowych. Ponadto, AMM Systems Sp. z o.o. przygotowuje kodeks dobrych praktyk w zakresie komunikacji samorządów i podmiotów użyteczności publicznej z mieszkańcami.

Czy w AMM Systems Sp. z o.o. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych?

Tak, zgodnie z unijnym rozporządzeniem „RODO” został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Dane Inspektora Ochrony Danych znajdują się w Polityce Prywaności.

Jakie dane Użytkowników są przetwarzane i przez kogo?

AMM Systems Sp. z o.o. (dostawca systemu) i Klienci (Nadawcy komunikatów) są Współadministratorami danych osobowych (WSPÓŁADO) Użytkowników, którzy zapisują się do SERWISÓW PUBLICZNYCH w systemie informatycznym SISMS.
AMM Systems Sp. z o.o. jako Administrator danych osobowych (ADO) przetwarza dane osobowe Użytkowników tj. numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej, w zależności od tego jakie dane przekazał Użytkownik przy rejestracji do systemu.
Nadawcy komunikatów nie mają dostępu do danych osobowych Użytkowników, dlatego nie dokonują na nich czynności, które mogłyby zostać określone jako przetwarzanie danych osobowych, chociaż decydują o celach i środkach przetwarzania tych danych przez AMM Systems Sp. z o.o. Więcej informacji w Polityce Prywatności: https://www.sisms.pl/polityka-prywatnosci
Administratorem danych osobowych w SERWISACH NIEPUBLICZNYCH jest Klient. Dane przekazane Administratorowi Klienta przez Użytkowników są przetwarzane przez Procesora, którym jest AMM Systems Sp. z o.o.
Spółka jest podmiotem przetwarzającym w ramach innych systemów informatycznych udostępnianych swoim Klientom.

Jakie prawa mają Użytkownicy?

RODO rozszerza prawa Użytkownika korzystającego z systemu SISMS, który ma prawo do:

a. dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, uzupełniania;
b. żądania ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia;
c. wniesienia sprzeciwu co do udostępnienia danych innym Nadawcom;
d. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, tj. jeśli zgoda została udzielona na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. W tym celu należy wysłać wiadomość e-maila na adres cok@ammsystems.pl
e. przenoszenia danych;
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych w celach marketingowych dla usług świadczonych przez Spółkę lub/i przez Nadawców;

Jak przechowywane są dane osobowe?

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

W jakich celach dane są przetwarzane?

Cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników, którzy zapisują się do SERWISÓW PUBLICZNYCH w systemie informatycznym SISMS są wspólne dla AMM Systems Sp. z o.o. i Nadawców komunikatów. Więcej informacji w Polityce Prywatności: https://www.sisms.pl/polityka-prywatnosci
Cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, którzy zapisują się do SERWISÓW NIEPUBLICZNYCH w systemie informatycznym SISMS są określane przez każdego z Nadawców komunikatów z osobna, a Użytkownik podczas wypełniania formularza rejestracyjnego zapoznaje się z obowiązkiem informacyjnym i wyraża stosowne zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Czy dane posiadane przez AMM Systems Sp. z o.o. są udostępniane innym podmiotom?

AMM Systems Sp. z o.o. zawiera umowy o powierzenie danych z Centrami danych, w których kolokowane są serwery Spółki.
Spółka może udostępnić dane osobowe Użytkowników zarejestrowanych w systemie SISMS Nadawcom, którzy są administratorami ich danych osobowych, pod warunkiem udzielenia przez Użytkowników zgody na takie udostępnienie. Spółka zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkowników właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Poza przypadkami wyżej wymienionymi, informacje dotyczące Użytkowników nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane dotyczą.

Czy AMM Systems Sp. z o.o. usuwa dane?

Dane Klientów i Użytkowników przetwarzane są przez Spółkę w okresie obowiązywania umowy z Klientem tj. Nadawcą komunikatów oraz do 30 dni po wygaśnięciu umowy w celu prawidłowego rozliczenia lub do momentu wyrejestrowania się Użytkownika z Systemu SISMS (tj. wszystkich serwisów Nadawców).

Czy wykonywane są kopie zapasowe aplikacji, struktury bazy danych i systemu operacyjnego?

Tak, wykonujemy kopie zapasowe aplikacji, struktury bazy danych oraz systemu operacyjnego.

W jaki sposób posiadane przez AMM Systems Sp. z o.o. rozwiązania realizują w sposób automatyczny obowiązki nakładane na Administratora danych osobowych przez RODO?

System informatyczny SISMS umożliwia Użytkownikowi rezygnację z usług w każdym kanale odrębnie. Użytkownik może skorzystać z formularza dostępnego na stronie https://www.sisms.pl/zmiana-ustawien. Wyrejestrowanie się Użytkownika z systemu jest dla Administratora jednoznaczne z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Czy dane osobowe będą przetwarzane przez AMM Systems Sp. z o.o. wyłącznie na udokumentowane polecenie Klienta będącego Administratora danych osobowych?

Tak. W SERWISACH NIEPUBLICZNYCH systemu SISMS oraz w pozostałych systemach informatycznych AMM Systems Sp. z o.o., podstawą przetwarzania danych Użytkowników jest umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawarta pomiędzy AMM Systems Sp. z o.o. a Klientem. Warto pamiętać, iż Użytkownikami systemów informatycznych są zarówno osoby fizyczne jak i pracownicy oraz współpracownicy Klientów.

W jaki sposób w AMM Systems Sp. z o.o. osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązują się do zachowania tajemnicy?

Każda osoba zatrudniona lub współpracująca z AMM Systems Sp. z o.o. przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych odbywa szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych i potwierdza swoją wiedzę testem, a następnie otrzymuje stosowne upoważnienie. Dbamy o to, aby nasi pracownicy posiadali aktualną wiedzę na temat bezpieczeństwa danych osobowych oraz obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Czy AMM Systems Sp. z o.o. pomoże Klientom wywiązać się z obowiązku nakładanego przez RODO w zakresie udzielania odpowiedzi na pytania Użytkownika w sprawie przetwarzania jego danych osobowych?

Tak, w SERWISACH NIEPUBLICZNYCH systemu SISMS oraz w pozostałych systemach informatycznych AMM Systems Sp. z o.o., Spółka będzie udzielać wsparcia w zakresie realizacji praw Użytkowników.